بومی سازی - خدمات رایگان دامنه

بومی سازی


عاشق زبان بومی شما هستم

بومی زبان

زباندرصدترجمه شدهمترجم
العربية
(43%)
98(/227)سابیز
English
(100%)
227(/227)subz.ir
Español
(43%)
98(/227)oculta
فارسی
(96%)
217(/227)سابز
Русский
(12%)
27(/227)собз
Тоҷикӣ
(43%)
98(/227)собз
中文
(41%)
94(/227)缩短网址



کمک


ترجمه

ترجمه کشور

برای کمک به محلی کردن، شما می توانید با ایمیل nic(at)subz.ir تماس بگیرید. یا شما می توانید با رجوع به آدرس poeditor.com/join/project/7ejmg3p0fm و انجام ترجمه آنلاین به بومی سازی کمک کنید.



This Banners let to be seen


320x100 large mobile banner